Terms & Conditions

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny Desso prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z witryny. Uzyskując dostęp do serwisu i korzystając z niego, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszej umowie ("Umowa") i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Desso może zmienić te zasady w każdej chwili. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację obowiązujących w tym czasie zasad. Użytkownik powinien odwiedzić tę stronę przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny internetowej, aby sprawdzić obowiązujące go zasady użytkowania.

Prywatność
Desso zbiera informacje o użytkownikach swojej witryny internetowej. Zbieranie informacji jest regulowane przez politykę prywatności online firmy Desso.

Identyfikacja przedsiębiorstwa i znaki towarowe
Wszystkie zarejestrowane i/lub niezarejestrowane znaki towarowe i/lub znaki usługowe używane lub wymienione w witrynie są własnością firmy DESSO Holding BV i/lub jej podmiotów stowarzyszonych, o ile nie zaznaczono inaczej. Użytkownik nie może używać, kopiować, reprodukować, wysyłać pocztą, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować tych znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Desso. Wykorzystanie znaków towarowych i/lub znaków usługowych Desso na innych stronach internetowych jest zabronione.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały zawarte w tej witrynie internetowej są chronione prawami autorskimi, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. 2015 DESSO Holding BV. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa własności do treści
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że treści, w tym teksty, programy, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały zawarte w tej witrynie, w reklamach sponsorów lub w innych dostarczanych mu informacjach ("Treść") są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności i podobnymi.

Desso udziela praw do kopiowania w postaci elektronicznej i drukowania fragmentów witryny internetowej dla osobistego użytku. Desso zachowuje jednak prawa autorskie dla wszystkich tych materiałów. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jest uprawniony wyłącznie do korzystania z tych Treści w sposób wyraźnie określony w niniejszej umowie i nie może kopiować, reprodukować, dystrybuować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie tych Treści bez uprzedniej wyraźnej zgody Desso.

Łącza
Desso zakazuje stosowania znaków towarowych Desso jako łączy na jakichkolwiek innych stronach internetowych lub jako łączy do takich stron, o ile Desso uprzednio nie zatwierdzi odnośnika. Nasze witryny zawierają łącza do innych stron. Chociaż egzekwujemy naszą politykę prywatności w odniesieniu do informacji gromadzonych w naszych witrynach internetowych, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które użytkownik udostępnia na innych stronach internetowych, do których może uzyskać dostęp za pomocą łączy w naszych witrynach.

Wyłączenie gwarancji
Desso nie udziela żadnej gwarancji, że niniejsza witryna spełni oczekiwania użytkownika i że będzie udostępniana w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów. Desso nie udziela również gwarancji co do rezultatów, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z witryny ani do dokładności czy rzetelności informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny.

W przypadku wątpliwości lub różnic w interpretacji, wersja angielska ma pierwszeństwo wobec wszystkich innych wersji językowych.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszelkie Treści pobierane lub uzyskane w jakikolwiek inny sposób za pomocą witryny są pozyskiwane na jego własne ryzyko i że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikające z pobierania takich Treści.

Ograniczenie odpowiedzialności
Desso dokłada starań, aby informacje publikowane w jej witrynie internetowej były rzetelne. Niemniej jednak, użytkownik wyraźnie zgadza się, że Desso nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (bezpośrednie, pośrednie, karne, rzeczywiste, wtórne, uboczne, specjalne, wyłączone lub nie) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej witryny internetowej lub wynikających z błędów lub pominięć w Treści witryny, bez względu na podstawę, na której dochodzi się odpowiedzialności, nawet jeśli firma Desso została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Obejmuje to odszkodowanie za zaniedbania i rażące niedbalstwa.

Uwaga: W niektórych jurysdykcjach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne nie jest możliwe, z tego względu powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych użytkowników.

Odszkodowanie
Użytkownik przejmuje na własny koszt od Desso, jej operatorów, dyrekcji, pracowników, przedstawicieli, partnerów, dystrybutorów i licencjobiorców odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie wszelkich wyroków, strat, wad, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) poniesionych w związku z lub wynikającymi z roszczeń, wniosków, procesów, oskarżeń lub postępowań wynikających z niniejszej umowy lub pozostających w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej lub jakiegokolwiek innego produktu lub usługi z nią związanych.

Zastrzeżenie praw
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email